Web-in-Box

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.

Vill du också ha en snygg och smart hemsida? → webinbox.se

Producentansvar

  • Plaståtervinning

Vem är producent?

Alla företag som säljer förpackade produkter eller förpackningar på den svenska marknaden är i lagens mening "producenter av avfall".

Producentansvaret

  • En "producent" har det fysiska och ekonomiska ansvaret för att fullgöra lagstiftningens krav.
  • "Producenten" ska tillhandahålla lämpliga insamlingssystem och underlätta för hushåll och andra att sortera ut förpackningar från hushållsavfall och annat avfall.
  • Efter utsorteringen ska "producenten" se till att de utsorterade förpackningarna i insamlingssystemen transporteras bort samt återanvänds, återvinns eller tas hand om på ett annat miljömässigt godtagbart sätt.
  • En "producent" ska samråda med kommunen. Samrådet ska ta hänsyn till lokala förhållanden och syfta till att samordna "producentens" ansvar med kommunens renhållningsskyldighet.
  • "Producenten" ska lämna de uppgifter som kommunen behöver för att kunna informera hushållen.
  • En "producent" skall rapportera till Naturvårdsverket.
  • Vid tillverkningen skall "producenten" eftersträva att förpackningarna utformas så att de kan återvinnas och att avfallet minskas.
  • En "producent" skall eftersträva att nå återvinningsmålen i förordningen.

 

Ansvarsfördelningen mellan marknadens aktörer

Inom ramen för lagstiftningen fördelar sig uppgifterna mellan aktörerna:

Miljödepartementet

Har det övergripande ansvaret för producentansvarsförordningens utformning.

Naturvårdsverket

Har i uppdrag att sammanställa statistik kring återvinning och producentansvar.

Kommunerna

Har ansvar för tillsynen av producenterna i den egna kommunen.

 

Produsentansvar i Norge (på norska)

Norge har ingen lovpålagt ordning som regulerer produsentansvaret. Produsentansvaret er en frivillig ordning som bygger på tilliten mellom forbrukerne och produsenter.

All innsamling av plastemballasje utføres av kommunene, som har monopol på avfallsinnsamlingen. Det er fritt for alle å avtale med kommunene, om kjøp av det innsamlede emballasjeavfallet.

Når det er en frivillig ordning, så er det ekstra viktig, å kunne påvise hva materialet som samles inn anvendes til. Det er det forbrukerne betalar for, og kalles sirkulær økonomi.

Plaståtervinning AB kan selge tjenesten produsentansvar till Norges produsenter, og tydelig redegjøre for hvor materialet tar veien, og hva det anvendes til.

I tilvirkningen av jernbane sviller anvendes den innsamlede plastemballasjen som råvare. Forbudet mot kreosot, til å impregnere jernbane svillene i tre, gjør at jernbane svillene i kompositt - produsert av plastemballasje fra returodningen, vil være et raskt voksende marked.

Forbrukerne som innehar en tom forpakning skal anvende det etablerte systemet, som kommunene har opprettet/tilbyr. Produsentene kan da informere på ulike fora, hva deres avfall benyttes til, og hvilken samfunnsmessig gevinst som kan fremvises ovenfor forbrukerne.

Insamlingspunkter:

http://bransjekart.sortere.no/r/gpn

Vår kontaktperson om produsentansvar i Norge är christian.producentansvar@plastatervinning.se